Wat beweegt ons?

Geloven
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping. Doopsgezinde gemeenten willen open plaatsen zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit.

Ruimte voor verschillen 
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door vrijheid van geloofsbeleving. Dit blijkt onder meer als mensen lid worden van een doopsgezinde gemeente. Zij leggen dan, zoals dat heet, een belijdenis van hun geloof af. Die belijdenis schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze in eigen woorden wat het geloof voor hen betekent. Op grond van die persoonlijke belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een andere kerk is gebeurd) en treden zij toe tot de gemeente.

Oecumenische samenwerking
De ruimte voor verschil en het respect voor de ander uit zich ook in de grote bereidheid tot samenwerking met gelovigen uit andere geloofsgemeenschappen. De doopsgezinden zijn dan ook van harte lid van de landelijke Raad van Kerken en de vele lokale raden. 

Dopen: een vrije keus
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen is. Je wordt gedoopt, nadat je je eigen geloofsbelijdenis hebt uitgesproken. Door de doop verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Water is daarbij een belangrijk symbool: het staat voor dood en chaos maar is ook bron van leven. 

Meedoen zonder gedoopt te zijn
Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen, maar wel mee te doen in de gemeente. Deze vrienden kunnen zeer actief betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeenten.

Samen zoeken
Elke gemeente kent een of meer bijbelkringen. De bijbel wordt daar met moderne ogen gelezen: er wordt rekening gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoekt men naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod “Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf” belangrijke bijbelse richtingwijzers voor doopsgezinden.

Eigentijds vieren en samenkomen
In liturgiegroepen wordt samen gezocht naar nieuwe aansprekende vormen van vieren. In gespreksgroepen worden verschillende onderwerpen rond geloof en dagelijks leven vanuit openheid naar elkaar besproken. 

Woorden en daden
Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat kader is het werken aan vrede belangrijk. Er is bijvoorbeeld een landelijk Werkverband Geweldloos Samenleven waar naar manieren wordt gezocht om de bijbelse boodschap van vrede op eigentijdse wijze te vertalen en in praktijk te brengen. Zij organiseren onder meer cursussen Mediation voor groepen binnen en buiten de kerk voor het vreedzaam oplossen van conflicten. De Stichting Doopsgezind WereldWerk combineert werken aan vrede met hulpverlening in noodsituaties. De doopsgezinde Zending ondersteunt opbouw- en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland.

Ontmoeting
Doopsgezinden zijn sterk op elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en vergeten anderen niet. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar. Aan leden en belangstellenden biedt de plaatselijke geloofsgemeenschap, de gemeente, daartoe de ruimte. Met al haar activiteiten en ontmoetingen is de gemeente een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Zij is zowel een plaats van geborgenheid als van uitdaging. 

Open sfeer als basis voor bezinning
Ook de broederschapshuizen bieden de ruimte en een open sfeer als basis voor bezinning op waarden en overtuigingen. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing. Iedereen is er welkom voor een vakantie, conferentie of vergadering.

Organisatie
Doopsgezinde gemeenten zijn verspreid over Nederland gevestigd. De ledenaantallen verschillen van enkele tientallen tot een paar honderd. In Nederland zijn thans zo’n 114 gemeenten met in totaal ruim 6.500 leden en vele belangstellenden. De zelfstandige gemeenten zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), in 1811 opgericht om de opleiding van predikanten aan het Seminarie te stroomlijnen.

Scholing, cursussen, trainingen
Het Doopsgezind Seminarium werkt sinds 2003 samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam en verzorgt de scholing en nascholing van doopsgezinde predikanten en voorgangers. Ook worden er cursussen voor gemeenteleden georganiseerd. Het Doopsgezind Centrum Gemeenteopbouw (DCG) ondersteunt de gemeenten, met respect voor hun zelfstandigheid, bij de opbouw onder andere door het opzetten van cursussen en trainingen.

Activiteiten
Er is veel aandacht voor de jeugd. Kinderkringen, zondagsvieringen, zomerkampen worden landelijk, regionaal en door gemeenten georganiseerd. Vele actieve leden zetten zich op uiteenlopende terreinen in: Historisch onderzoek door het Seminarium en de Doopsgezinde Historische Kring, het uitgeven van het magazine Doopsgezind NL, het organiseren van retraites door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) en jongerenweekenden met de Werkgroep Midden Nederland (WMN), om er maar een paar te noemen.